Terugdringen CO2-emissie

Du Pré CO2 bewustTerugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, de zorg voor een leefbare omgeving en de zorg voor het milieu.
Du Pré groenprojecten onderschrijft een ambitieus energie- en milieubeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de reductie van haar CO2-uitstoot. Du Pré Groenprojecten heeft het CO2-bewust certificaat conform de CO2-prestatieladder (trede 5) behaald. Wij houden onze relaties op de hoogte van onze vorderingen middels een nieuwsbrief. Klik hier voor de Nieuwsbrief CO2 (Pdf 0,3Mb).

Wat wil Du Pré Groenprojecten bereiken?

De ambitie van Du Pré Groenprojecten is een CO2-reductie van 10% in 2020 in scope 1 en 2, dus in de uitstoot die door het bedrijf zelf wordt gegenereerd. Daarbij wordt 2015 als referentiejaar genomen.
Aangezien de CO2-uitstoot bij Du Pré groenprojecten voornamelijk te wijten is aan brandstofverbruik, zijn gerichte maatregelen geformuleerd op dit gebied, namelijk:

 • Bewustwordingsprogramma voor alle medewerkers door:
 • Chauffeurscursus het nieuwe rijden
 • Personeel instrueren en controleren op het niet lang warm draaien.
 • Meer toezicht op onnodig laten draaien motoren.
 • Regelmatige controle op bandenspanning.
 • Faalkosten beperken door structurele weekplanning.
 • Vervangingsbeleid voertuigen en machines:
 • Ca. 2 bedrijfswagens per jaar vervangen voor een euro 6 voertuig
 • Ca. 1 maaimachine per jaar vervangen voor een Tier 4 machine.
 • Vervangingsbeleid handgereedschap
 • Over een periode van 5 jaar 50% van het motorgedreven handgereedschap vervangen door accu-gedreven handgereedschap.


In het elektriciteitsverbruik wordt reductie op de CO2-uitstoot behaald door duurzame groene stroom in te kopen in plaats van grijze stroom.
Du Pré Groenprojecten heeft echter ook doelen gesteld in de keten. De beïnvloedbaarheid is hier echter beperkt, waardoor een aanzienlijk lager verwachte reductie. Du Pré Groenprojecten verwacht in 2020 een reductie van 2% in scope 3 door gerichte acties op het gebied van woon-werkverkeer, upstream transport en de inkoop van goederen en diensten.

Wat heeft Du Pré Groenprojecten reeds gerealiseerd?

Op dit moment hebben we de tussenstand opgemaakt over de eerste helft van 2016. We richten ons voornamelijk op de reductie in brandstof, omdat hier het grootste resultaat te behalen is.
Als wij de gegevens van 2015 uitzetten tegen de gegevens van 2016 dan lijken we onze reductiedoelstelling van 2016 te behalen. Du Pré groenprojecten Externe communicatie CO2 d.d. 14-09-2016.

We hebben de resultaten bekeken van zowel scope 1, 2 als 3 en constateren een aanzienlijke reductie in scope 1. Reductie in scope 2 is niet behaald omdat de inkoop van groene stroom nog niet gerealiseerd is. In scope 3 zien we ook een daling. Hieraan kunnen we geen conclusies verbinden, aangezien de scope 3 uitstoot sterk afhankelijk is van de aard van de projecten. Het betreft hier echter absolute getallen.
Trend CO2-uitstoot absoluut

Omdat brandstof voor ruim 90% verantwoordelijk is voor de scope 1 en 2-footprint, hebben we de uitstootcijfers gerelateerd aan de draaiuren.
Trend CO2-uitstoot relatief

En ook hier zien we een daling in CO2-uitstoot. Er zijn nog veel maatregelen te nemen, maar onze inspanningen hebben reeds tot resultaat geleid, en komen overeen met de gestelde reductiedoelstellingen.
In het voorjaar van 2017 zullen wij de voortgangsrapportage over geheel 2016 presenteren.

Downloads