top of page

CO2 Prestatieladder

Terugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, de zorg voor een leefbare omgeving en de zorg voor een leefbaar milieu. Du Pré groenprojecten onderschrijft een ambitieus energie- en milieubeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de reductie van haar CO2-uitstoot. Hiertoe is een Plan van Aanpak geformuleerd dat een significante CO2-emmissiereductie dient te bewerkstelligen in de periode tot en met het jaar 2020. 

Du Pré groenprojecten heeft het jaar 2015 als referentiejaar genomen. Dit is het vertrekpunt voor het CO2-reductiebeleid. De voortgang van CO2-reductie wordt afgezet tegen het referentiejaar. 

In dit energiemanagementprogramma wordt ons energiebeleid, onze doelstellingen en ons actieplan gepresenteerd. 

Het energiemanagementprogramma is opgesteld volgens de richtlijnen van ISO 50001.

 

Doelstellingen

 

Scope 1 & 2:

De Scope 1&2-doelstellingen van Du Pré groenprojecten zijn niet lukraak vastgesteld, maar berekend op basis van realistische en maximaal haalbare CO2-reducties (zie hiervoor Bijlage 1) . De CO2-doelstellingen zijn goedgekeurd door het management. De voortgang van de doelstellingen en maatregelen wordt halfjaarlijks gerapporteerd en jaarlijks beoordeeld tijdens de directiebeoordeling.

Scope 1 & 2 doelstelling van Du Pré groenprojecten

Du Pré groenprojecten wil in 2020 ten opzichten van 2015, 10% minder C02 uitstoten*.

* Deze doelstelling is gerelateerd aan de hoeveelheid uitstoot ten opzichte van de omzet.

 

Scope 3:

De scope 3 doelstellingen van Du Pré groenprojecten zijn gebaseerd op de meest materiele GHG-genererende activiteiten. Dat zijn Aangekochte goederen en diensten, Upstream transport en distributie, Productieafval en Woon-werkverkeer. De meest materiele GHG-genererende activiteiten zijn kwalitatief en kwantitatief bepaald op basis van emissie en beïnvloedbaarheid.

Ook voor de vaststelling van de scope 3 doelstelling geldt een onderbouwde berekening.

Scope 3 doelstelling van Du Pré groenprojecten

Du Pré groenprojecten wil in 2020 ten opzichten van 2015, tenminste 2% minder C02 uitstoten*.

* Deze doelstelling is gerelateerd aan de hoeveelheid uitstoot ten opzichte van de omzet.

bottom of page